PLEIDOOI VOOR EEN DUURZAME VEEHOUDERIJ

EINDE AAN DE GEORGANISEERDE ONVERANTWOORDELIJKHEID

Dit is een verkorte versie. De volledige versie met bronvermeldingen staat hier en is te downloaden als pdf.

Achtergrond

“De intensieve veehouderij moet ingrijpend worden veranderd. Dieren moeten meer ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag, zoals het buiten rondscharrelen. Het transport van levende dieren moet worden beperkt en het fokken van vee moet niet uitsluitend gericht zijn op toename van de productiviteit.” Dit adviseerde een commissie onder leiding van Herman Wijffels aan de minister van landbouw in 2001. Toenmalig minister Brinkhorst noemde de plannen “helder, hard en onontkoombaar”. In 2010 zou het afgelopen zijn met de fabrieksmatige, mens- en dieronwaardige vleesproductie. “De overheid kiest er voor om in internationaal verband een voorloperspositie in te nemen bij het vormgeven van een diervriendelijke en maatschappelijk aanvaardbare veehouderij”, aldus Brinkhorst.

Alle redenen voor de noodzaak van deze ommekeer stonden in het bijna voorspellende rapport van de commissie-Wijffels: de massaliteit, de minimale leefruimte, dieren die nauwelijks buiten komen, de stank, de milieubelasting, genetische versmalling, de schade aan omringende natuur, transport van dieren over grote afstanden, hormoon-schandalen, varkenspest en andere dierziekten, gesubsidieerde overproductie. Een veehouderij-systeem “dat a-moreel omgaat met dieren en dat de exploitatie van dieren heeft opgevoerd tot een niveau waarop een storing desastreuze gevolgen heeft.”

Sindsdien zijn we geconfronteerd met Q-koorts, vee-gerelateerde MRSA, ESBL, dreiging van een H5N1-pandemie, en de effecten van de veeindustrie op de uitstoot van broeikasgassen zijn nog duidelijker geworden. Anno 2010 blijkt dat er nauwelijks iets is gedaan met de aanbevelingen. De sector is alleen maar intensiever en grootschaliger geworden; er worden nog steeds op grote schaal gezonde dieren geruimd, dierziekte-crises vormen een bedreiging voor de volksgezondheid, en de leef- en slachtomstandigheden van honderden miljoenen dieren in ons ‘beschaafde’ land zijn nog steeds beschamend.

Vlees en zuivel zijn onverantwoord goedkoop; zo kost een ei in de winkel nu net zoveel als 60 jaar geleden. De prijs wordt betaald door dieren, natuur en milieu – en daarmee door onszelf en komende generaties. De veeindustrie trekt diepe sporen in ons milieu, de biodiversiteit, de wereldvoedselvoorziening, de mineralenbalans, de zoetwatervoorraden, de volksgezondheid en vooral ook in het welzijn van dieren.

Dierenwelzijn

De veeindustrie brengt een sterke ‘verdingelijking’ van het dier met zich mee. Dieren worden letterlijk verbouwd en verminkt om aan de productie-eisen te voldoen. Tanden worden gevijld, snavels gekapt, koeien worden gevriesbrand of onthoornd; er worden koeien gefokt die niet via natuurlijke weg een kalf kunnen werpen, varkens met aangeboren poot- en hartproblemen die mager vlees leveren, en kippen die voortijdig door hun poten zakken en aan hartfalen bezwijken door hun enorme gewicht; kalveren worden direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald, eendagshaantjes worden levend versnipperd. De dieren komen nooit buiten en hebben nauwelijks mogelijkheid tot natuurlijk gedrag zoals rondsnuffelen, wroeten/pikken, rennen, nestelen en stoeien. Overheid, boeren, winkeliers en consumenten wijzen naar elkaar, en omdat geen van de partijen iets doet, denkt iedereen dat deze gang van zaken kennelijk aanvaardbaar is.

Milieu, klimaat en wereldvoedselvoorziening

Een dier is een “inefficiënte eiwitfabriek” – grofweg: 1 kg vlees = 5 kg graan = 6 kg mest. Een derde van de landbouwgrond in de wereld wordt gebruikt om veevoer te produceren. Terwijl het huidige landbouwareaal voldoende plantaardig voedsel kan leveren voor tientallen miljarden mensen, lijden meer dan een miljard mensen dagelijks honger. Ondanks een dreigend tekort aan fosfaat in de wereld, halen wij fosfaat weg uit andere landen via het veevoer, en spoelen het hier weg in de vorm van mestoverschotten. Deze overschotten leiden daarnaast tot verzuring van de bodem en het oppervlaktewater, vervuiling van het grondwater, aantasting van de flora en fauna en de biodiversiteit, en op sommige plaatsen van de drinkwatervoorziening. De productie van vlees kost niet alleen landbouwgrond maar ook relatief veel water, waaraan in veel werelddelen al een tekort is en in andere gaat komen. Ook aan de klimaatverandering draagt de veeteelt sterk bij. De uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij ligt wereldwijd 40% hoger dan die van alle auto’s, vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen bij elkaar.

Volksgezondheid

De gevolgen van het intensieve antibiotica-gebruik in de veeindustrie voor de volksgezondheid zijn al uitvoerig in het nieuws. Daarnaast eten Nederlanders te veel dierlijke eiwitten, met als gevolg een grotere kans op hart- en vaatziekten, darmkanker en overgewicht. Desondanks wordt de consumptie van vlees en zuivel gepropageerd door de Nederlandse overheid en de EU, om overproductie weg te werken. Minder produceren is geen optie: boeren kunnen alleen het hoofd boven water houden door steeds meer te produceren, omdat hun productie per dier te weinig oplevert.

Financieel-economische overwegingen

Hoewel de inzichten zich opstapelen dat we op deze wijze niet door kunnen gaan, heeft het landbouwbeleid in de afgelopen tien jaar geleid tot verdere schaalvergroting, op grond van uitsluitend financiële overwegingen. In het licht van de ethische en maatschappelijke bezwaren die inherent zijn aan dit productiesysteem, is het de vraag of die overwegingen überhaupt relevant zijn. Zoals we in het afschaffen van slavernij en kinderarbeid onze verantwoordelijkheid hebben genomen, zo moeten we dat ook doen in onze omgang met productiedieren. Niemand zou vandaag de dag nog durven beweren dat er wel iets te zeggen is voor kinderarbeid of slavernij vanwege de economische voordelen.

Als we de financiële afweging inzake de veesector toch maken, moeten we dat op de juiste wijze doen. De veeindustrie veroorzaakt grote maatschappelijke kosten in de vorm van natuur- en milieuschade. Deze kosten worden niet doorberekend in de prijs van vlees en zuivel; ze worden deels via de algemene middelen in rekening gebracht bij alle burgers en voor een groter deel doorgeschoven naar toekomstige generaties. Daarnaast ontvangen boeren in Nederland nog jaarlijks voor bijna een miljard euro inkomenssteun. De landbouw kan alleen overleven dankzij grootschalige staatssteun. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU kost 40 % van het totale budget en richt zich al jaren op intensivering en schaalvergroting, ten koste van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid.

De Nederlandse verantwoordelijkheid is zeer groot gelet op de omvang van onze veeindustrie. Nederland is het meest veedichte land ter wereld en het tweede exportland ter wereld van dierlijke eiwitten. Nederland exporteert 75% van zijn dierlijke eiwitten tegen afbraakprijzen waarin de maatschappelijke kosten niet verdisconteerd zijn.

Het is tijd ons te bezinnen op de fundamentele uitgangspunten van onze veeindustrie, zodat politici en burgers tot morele keuzen kunnen komen. Het is tijd voor een door de overheid geregisseerde paradigmaverandering: een wisseling van een intensieve, grootschalige, door economie en technologie overheerste veeindustrie, naar een veehouderij waarin econonomie en technologie in dienst staan van het welzijn van dieren, van de mens, van de samenleving. Daarin kan het boerenbedrijf weer rendabel worden zonder subsidies. Daarin is perspectief op echte duurzaamheid. Met deze ommekeer wordt de veehouderij maatschappelijk aanvaardbaar en toelaatbaar, en hoeven we onszelf en elkaar niet langer voor de gek te houden.

Aanbevelingen (voor volledige versie klik hier)

Wij, wetenschappers uit uiteenlopende disciplines, verbonden aan Nederlandse universiteiten als (emeritus) hoogleraar, zijn van mening dat de intensieve veehouderij moet worden gesaneerd en omgevormd tot een dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem dat tegemoetkomt aan de natuur en behoeftes van alle levende wezens. Wij denken dat daartoe om te beginnen de plannen gerealiseerd moeten worden die tien jaar geleden al werden geformuleerd door o.a. Wijffels en Brinkhorst. Wij pleiten daarom voor een kritische evaluatie van wat er in concreto gedaan is met de aanbevelingen van de commissie-Wijffels, en vooral wat niet gedaan is.

Daarnaast formuleren we de volgende algemene uitgangspunten die in onze visie richtinggevend moeten zijn bij de hervorming van de sector:
  1. De overheid en niet de markt moet verandering sturen. Bij het hervormen van de veeindustrie moet de overheid uitdrukkelijk een sturende rol spelen. Via regelgeving moet de overheid afdwingen dat de productie van vlees en zuivel duurzaam is.
  2. De consumptie van dierlijke eiwitten moet worden verlaagd met minstens 33 % in 2020. Dit moet een doelstelling worden van het kabinetsbeleid. De overheid kan deze doelstelling, die een gedragsverandering van de consument vraagt, deels bereiken middels voorlichting met onafhankelijke informatie over dierenwelzijn, milieu, ecologische voetafdruk en gezondheid.
  3. Alle maatschappelijke kosten van de productie van vlees en zuivel moeten worden verdisconteerd in de prijs, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Sleuteltermen voor de consumptie van vlees en zuivel moeten worden: minder en beter. Boeren die verbeteringen in kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn verwezenlijken, zullen een hoger inkomen genereren doordat de maatschappelijke kosten van hun product lager zijn.
  4. Nederland moet voortrekker van Europa worden. Maatregelen moeten waar mogelijk in Europees verband genomen worden, maar Nederland moet, gezien de omvang van de sector in Nederland, het voortouw nemen.
  5. Welzijn van dieren moet een centrale plaats krijgen in de veehouderij. De overheid moet dierenwelzijn waarborgen door welzijnsonvriendelijke methoden te verbieden.
  6. Het gebruik van antibiotica en hormonen in de veeteelt moet verboden worden. Het mag alleen in specifieke, duidelijk omschreven gevallen worden toegestaan voor individuele dieren die ziek zijn.
  7. Grondgebonden landbouw en gesloten kringlopen in de productie van dierlijke eiwitten moeten het uitgangspunt vormen. Het fokken, vetmesten en het slachten van landbouwhuisdieren alsmede de productie van grondstoffen van veevoer moet bij voorkeur binnen één regio gebeuren.
  8. De vestiging en uitbreiding van grootschalige veeindustrieën moet aan banden gelegd worden, om verdere aantasting van het landelijk gebied tegen te gaan. Er moet een grens worden gesteld aan het aantal te houden dieren per hectare, per provincie of in heel Nederland.
  9. Boeren moeten de kans krijgen het hoofd boven water te houden. Bij de door ons voorgestelde gedwongen herstructurering is duidelijk dat de sector problemen zal krijgen in de transitiefase. Er is dus flankerend beleid nodig, waarbij de overheid degenen die in de problemen komen zal moeten helpen zich aan te passen. Gezien de hoge maatschappelijke kosten van de huidige wijze van bedrijfsvoering, zal deze investering zich op termijn terugbetalen.
  10. De ontwikkeling van verantwoorde en smakelijke plantaardige voeding moet worden bevorderd. De overheid moet investeren in meer onderzoek naar efficiënte productie van plantaardige producten die voor de consument een volwaardige vervanger zijn van dierlijke producten. Een aantrekkelijk alternatief leidt vanzelf tot een lagere vlees- en zuivelconsumptie, en zal aldus alle genoemde problemen tegelijkertijd aanpakken, terwijl tevens de gezondheid van de consument erbij gebaat is.

Minder vlees. U weet nu waarom.

27 april, 2010


       
001 Aarts, Prof. dr. Noelle Wageningen, UvA communicatiewetenschap
002 Aerts, Prof. dr. Rien VU systeemecologie
003 Ankersmit, em. Prof. dr. Frank Groningen, KNAW intellectuele en theoretische geschiedenis
004 Arntz, Prof. dr. Arnoud Maastricht klinische psychologie en psychopathologie
005 Baalen, Prof. dr. Carla van Radboud parlementaire geschiedenis van Nederland
006 Baars, Prof. dr. Jan Tilburg gerontologie
007 Barendregt, Prof. dr. Henk Radboud wiskunde en informatica
008 Bakker, Prof. dr. Paul Radboud filosofie
009 Beckers, em. Prof. dr. Theo Tilburg duurzame ontwikkeling
010 Berendse, Prof. dr. Frank Wageningen natuurbeheer en plantenecologie
011 Boer, em. Prof. dr. Frits UvA kinder- en jeugdpsychiatrie
012 Boersema, Prof. dr. Jan VU milieukunde
013 Bögels, Prof. dr. Susan UvA ontwikkelingspsychopathologie
014 Bongers, Prof. dr. Frans Wageningen tropische bosecologie
015 Boom, Prof. dr. ir. Remko Wageningen levensmiddelentechnologie
016 Bos, Prof. dr. René ten Radboud filosofie en organisatietheorie
017 Brandt Corstius, em. Prof. dr. Hugo wiskunde, taalkunde
018 Bressers, Prof. dr. Hans Twente beleidsstudies en milieubeleid
019 Brug, Prof. dr. Johannes VU epidemiologie
020 Bruggen, Prof.dr.ir. Ariena van Wageningen biologische bedrijfssystemen
021 Chavannes, Prof. mr. Marc Groningen journalistiek
022 Cliteur, Prof.dr. Paul Leiden encyclopedie van de rechtswetenschap
023 Dam, Prof. dr. ir. Nicole van Radboud ecogenomics
024 Dietz, Prof. dr. Ton UvA, Leiden sociale geografie
025 Donk, Prof. dr. Ellen van Utrecht, KNAW aquatische ecologie
026 Dorelijers, Prof. dr. Theo VU, Leiden forensische, kinder- en jeugdpsychiatrie
027 Driessen, Prof. dr. Peter Utrecht milieubeleid
028 Dijk, Prof. dr. Eric van Leiden economische, sociale psychologie
029 Dyck, em. Prof . dr. R. van psychiatrie
030 Egmond, Prof. ir. Klaas van Utrecht levensmiddelentechnologie/milieu
031 Eijndhoven, Prof. dr. Josee van Erasmus duurzaamheidsmanagement
032 Frankenhuis, em. Prof. dr. Maarten bedrijfspluimveegeneeskunde
033 Gerlagh, Prof. dr. Reyer Tilburg milieu-economie
034 Grootjans, Prof. dr. Ab Groningen, Radboud eco-hydrologie
035 Haan, Prof. dr. Else de UvA kinder- en jeugdpsychiatrie
036 Haring, Prof. dr. Michel UvA plantenbiotechnologie
037 Heertje, em. Prof. dr. Arnold economie
038 Hoek, em. Prof.dr. Leo VU Franse letterkunde
039 Horn, oud-Prof. dr. Sineke ten zorgmanagement
040 Horst, Prof. dr. Henriette van der VU huisartsgeneeskunde
041 Huibers, Prof. dr. Marcus Maastricht klinische psychologie
042 Jacobs, Prof. dr. Bart Radboud computerbeveiliging
043 Jetten, Prof. dr. ir. Mike Radboud ecologische microbiologie
044 Jongh, Prof.dr. Ad de UvA, VU tandheelkunde
045 Jochemsen, Prof. dr. Henk Wageningen christelijke filosofie
046 Kindt, Prof. dr. Merel UvA experimentele klinische psychologie
047 Koedijk, Prof. dr. Kees Tilburg financieel management
048 Kok, Prof.dr. Gerjo Maastricht toegepaste psychologie
049 Komdeur, Prof. dr. Jan Groningen evolutionaire ecologie
050 Kooreman, Prof. dr. Peter Tilburg gezondheidseconomie
051 Korthals, Prof. dr. Michiel Wageningen toegepaste filosofie
052 Krol, Prof.dr. Maarten Wageningen luchtkwaliteit en atmosferische chemie
053 Lankveld, Prof. dr. Jacques van Maastricht seksuologie
054 Leeuwis, Prof. dr. ir. Cees Wageningen communicatie- en Innovatie- studies
055 Leroy, Prof. dr. Pieter Radboud milieu en beleid
056 Lettinga, Prof. dr. Gatze Wageningen milieutechnologie
057 Maassen, em. Prof. dr. Ton Leiden, VU moleculaire diabetologie
058 Martens, Prof. dr. Pim Maastricht duurzame ontwikkeling
059 Moll, Prof. dr. Henk Groningen duurzame productie en consumptie
060 Mols, Prof. dr. Gerard Maastricht strafrecht en strafprocesrecht
061 Musschenga, Prof. dr. Bert VU wijsgerige ethiek
062 Olff, Prof. dr. Han Groningen ecologie
063 Oosterlaan, Prof. dr. Jaap VU pediatrische neuropsychologie
064 Pessers, Prof. dr. Dorien VU, UvA rechtstheorie
065 Peters, Prof. dr. Madelon Maastricht gezondheidspsychologie
066 Peters, em. Prof. dr. Paul teratologie en ontwikkelingstoxicologie
067 Pieters, Prof. dr. Rik Tilburg marketing
068 Piersma, Prof. dr. Theunis Groningen, NIOZ dierecologie
069 Ploeg, Prof. dr. ir. Jan Douwe v/d Wageningen rurale sociologie
070 Prast, Prof. dr. Henriëtte Tilburg, WRR economie
071 Prins, Prof. dr. Herbert Wageningen ecologie
072 Prins, Prof. dr. Pier UvA kinder- en jeugdpsychologie
073 Reijnders, Prof. dr. Lucas OU, UvA natuurwetenschappelijke milieukunde
074 Roelofs, Prof. dr. Jan Radboud aquatische ecologie / milieubiologie
075 Rotmans, Prof. dr. ir. Jan Erasmus transities naar duurzaamheid
076 Ruiter, Prof. dr. Peter de Wageningen milieuwetenschappen
077 Schrijver, Prof. dr. Peter Utrecht Keltische talen en cultuur
078 Schuengel, Prof. dr. Carlo VU orthopedagogiek
079 Schuurman, oud-Prof. dr. ir. Egbert Christelijke filosofie
080 Seidell, Prof. dr. ir. Jaap VU voeding en gezondheid
081 Sent, Prof. dr. Esther-Mirjam Radboud economie
082 Seters, Prof. dr. Paul van Tilburg globalisering en duurzame ontwikkeling
083 Smalhout, em. Prof. dr. Bob anaesthesiologie
084 Smaling, Prof. dr. Eric Twente bodemgeografie/duurzame landbouw
085 Smits, Prof. dr. René UvA recht van economische en monetaire unie
086 Smits, Prof. dr. Toine Radboud watermanagement
087 Spek, Prof. dr. Bert van der VU oude geschiedenis
088 Stegeman, Prof. dr. ir. Dick Radboud neurofysiologie, klinische fysica
089 Straalen, Prof. dr. Nico van VU dierecologie
090 Struik, Prof.dr.ir. Paul Wageningen gewasfysiologie
091 Verhaar, em. Prof. dr. Boudewijn Eindhoven theoretische natuurkunde
092 Vet, Prof. dr. Louise Wageningen, KNAW evolutionaire ecologie
093 Vet, Prof. dr. ir. Riekie de VU klinimetrie
094 Vonk, Prof. dr. Roos Radboud sociale psychologie
095 Vries, Prof. dr. Nanne de Maastricht gezondheidsbevordering
096 Wassen, Prof. dr. Martin Utrecht milieunatuurwetenschappen
097 Wigboldus, Prof. dr. Daniel Radboud sociale psychologie
098 Wit, Prof. dr. Theo de Tilburg systematische theologie en wijsbegeerte
099 Witte, Prof. dr. Flip VU hydrologie en ecologie
100 Wijnen, Prof. dr. Frank Utrecht psycholinguistiek
101 Zeelenberg, Prof. dr. Marcel Tilburg economische psychologie
102 Zeeuw, Prof. dr. Aart de Tilburg milieu-economie
103 Buelens, Prof. Dr. Geert Utrecht Moderne Nederlandse Letterkunde
104 Coopmans, Prof. dr. Peter Utrecht Taalwetenschap
105 Moortgat, prof dr Michael Utrecht taalkunde
106 Hol, Mr. Dr. Drs Antoine UU Rechtsgeleerdheid
107 Kager, Prof. dr. Rene Utrecht taalkunde
108 Neerven, Prof. dr. Jan van Delft wiskunde
109 Nierop, Prof. dr. Henk van UvA Nieuwe Geschiedenis
110 Jong, Prof.dr. Frank de Erasmus Endocrinologie
111 Meijboom, Prof. dr. Erik Lausanne Congenitale Cardiologie
112 Snijders, Prof. dr. Tom Groningen, Oxford Statistiek
113 Dijk, Prof. Dr Jan A.G.M. van Twente Communicatiewetenschap en sociologie
114 Ganzevoort, Prof.dr. Ruard VU Praktische theologie
115 Verweij, Prof. Dr Ir Henk The Ohio State University Chemische technology en materiaalkunde
116 Bosland, Professor Maarten C. University of Illinois at Chicago Pathologie
117 Riedijk, prof ir Willem TU Wenen aangepaste technologie
118 Daemen, Prof. dr. Toos UMCG/RuG Medische Microbiologie
119 Kroon, Prof. dr. Caroline Vrije Universiteit Amsterdam Latijn
120 Vorst, prof. dr. Henk van der Utrecht wiskunde
121 Salomons, Professor doctor Arthur Universiteit van Amsterdam Privaatrecht
122 Dekker, Prof. dr.ir. Ronald TU Delft micro electronica
123 Brink, prof.dr. Peter Maastricht hoogleraar Chirurgie
124 van den Brink, Prof. Dr. Ir. Paul Wageningen Universiteit Chemische stress ecologie
125 Hee, prof. dr Kees van TU Eindhoven informatica
126 Hout, Prof. dr. Dick van den Hertfordshire, VK Milieu en beleid
127 stouten , prof. dr. em. hanna Sorbonne Nederlandse letterkunde
128 doorn-bramer, mevr th.m.b.e. van
129 Snippenburg, em. Prof.dr. Leo van Radboud Communicatiewetenschap
130 Ross, Professor Dr. Robert Leiden Afrikaanse geschiedenis
131 Broer, Prof.dr. Ria Rijksuniversiteit Groningen scheikunde
132 Visser, Em Prof Dr Henk HKA Erasmus Universiteit Rotterdam Kindergeneeskunde
133 jongsma, em.prof.dr. habo universiteit utrecht medische fysiologie
134 Kusters, Prof. dr. Wiel Universiteit Maastricht Cultuurwetenschappen / Letterkunde
135 Broer, Prof dr Henk RIJksuniversiteit Groningen wiskunde
136 crevel, prof dr maghiel van Universiteit Leiden Chinese taal- & letterkunde
137 Erisman, Prof. dr. ing. Jan Willem VU Integrale Stikstofproblematiek
138 Clemens, Prof.dr.ir. Francois TU Delft Civiele Gezondheidstechniek
139 Stokman, Prof.dr. Frans Rijksuniversiteit Groningen Sociologie
140 Zorn, Prof. ir. (emeritus) Henk UT Geo-informatica
141 Vries, Prof. dr. Theo de VU/VUmc Geneeskunde/farmacotherapie
142 Mager, Prof. dr. Pim Vrije Universiteit Medische natuurwetenschappen
143 Henkens, Prof. dr. Kène NIDI-KNAW, Universiteit Tilburg demografie, sociologie
144 Jansen, prof.dr.ir. Jlianus. L.A. Delft 1967
145 Jetten, Prof Dr Victor Universiteit Twente Aardwetenschappen
146 Jansen, prof.dr.ir. J.L.A. Delft Chem Techn.
147 Kraak, Prof. dr. Menno-Jan Twente Geovisualisatie
148 Meertens, em. Prof. dr. Roel sociale psychologie
149 Schaft, Prof.dr. Arjan van der Rijksuniversiteit Groningen Toegepaste Wiskunde
150 Verburg, Prof. Dr. Ir. Peter VU Mileuvraagstukken
151 Jainandunsing, Ing Chandra adviseur infectiepreventie
152 Hendriksen, Prof.dr. Coenraad Universiteit Utrecht Dier in Wetenschap en Maatschappij
153 Orlebeke, Prof. dr. em. Jacob VU Biologische psychologie
154 Tilders, Prof dr Fred JH VUmc farmacoloog
155 Dieleman, Prof. Dr. Hans Universidad Aurónoma de la C duurzaamheid, kunst en stdelijke vraagstukken
156 gremmen, Porf.dr. Bart Wageningen Ethiek
157 Wolff, Prof. Dr Drs Frederik A. de Leiden (emeritus) Toxicologie; Semitische Talen en Culturen
158 Haes, prof. dr. Hanneke de Amsterdam Medische Psychologie
159 Huffelen, Prof. em. dr. Alexander C. van Utrecht Klinische Neurofysiologie
160 Bolt, em.prof.dr.ir. Gerard Wageningen Bodemscheikunde en Bodemnatuurkunde
161 Meijdam, prof.dr. Lex Tilburg economie
162 Tijms, prof.dr. Henk vrije universiteit wiskunde
163 Heidt, Prof. Dr. Peter Radboud Gnotobiologie
164 bleuten, prof dr wladimir utrecht eco-hydrologie
165 Lammerts van Bueren, prof.dr.ir. Edith Wageningen University Biologische Plantenveredeling
166 Bert (E) Hennipman Bijzondere Plantkunde
167 Houtum, Prof. dr. Henk van Bergamo, Italie/Radboud Nijmegen Politieke Geografie
168 Risseeuw, professor dr. Carla Leiden Sociale wetenschappen
169 Bloem, Prof. dr. Bas Radboud Neurologie
170 Sluijter, prof. dr ir Frans Willem Technische Universiteit Eindhoven Theoretische natuurkunde
171 Philipse, Prof. Dr. Mr. Herman Utrecht filosofie
172 Joy, Professor/Dr. Melanie University of Massachusetts, Boston Sociology/Psychology
173 Kolff, Prof. Dr Dirk U. Leiden Geesteswetenschappen
174 Lang, em. Prof. dr. Hendrik de TUD natuurkunde
175 Tulder, prof. dr. Rob van Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfskunde
176 Herber, Prof. drs. Rien Groningen Geo Energy
177 Wiegant, Prof. dr. Victor Universiteit Utrecht Psychoneuroendocrinologie
178 Vogt, Prof. dr. Andreas Liverpool theoretische natuurkunde
179 Boonstra, Prof. dr. Johannes Utrecht Biologie
180 Bär, Prof. dr Dop Utrecht Biomedische Wetenschappen
181 Meer, Prof. dr. Gerrit van Utrecht Biochemie
182 Diekmann, Prof. Dr. Odo Utrecht wiskunde
183 Roos, Prof. dr. André de UvA Theoretische ecologie
184 Quanjer, Prof. dr (emeritus) Philip Leiden Fysiologie
185 Lier, Prof.Dr.Ir. Jules B. van TU Delft Environmental Engineering / Wastewater Treatment
186 Euwema, prof.dr. Martin Katholieke Universiteit Leuven psychologie
187 Philipse, Prof Dr Albert Utrecht Fysische Scheikunde
188 Wiskerke, Prof.dr.ir. Han Wageningen Universiteit Rurale Sociologie
189 Goewie, Prof.Dr.Ir. Eric Wageningen Biologische Landbouw
190 Neefjes, Prof. dr. Jacques Leiden celbioloog
191 Kiauta, Prof.Dr (emeritus) Bastiaan Utrecht Cytogenetica
192 Witteman, prof.dr. Cilia Radboud Universiteit Nijmegen Psychologie
193 Bosch, Prof. dr Mineke Rijksuniversiteit Groningen Moderne Geschiedenis
194 Schalken, prof dr Jack A UMC St Radboud Experimentele urologie
195 Blaauboer, prof dr Bas Utrecht toxicologie
196 Prechal, prof.dr. Sacha Utrecht Europees recht
197 Holk, Prof. dr. André van Groningen maritieme archeologie
198 Ruiter, Prof. Jan de Universiteit van Bielefeld Cognitieve Wetenschappen
199 Dijk, Prof.em.Dr. Hans van RUG Letterkunde
200 Hoek, Prof.dr. Aukje van UvA Internationaal privaatrecht
201 Neijt, prof. dr. Anneke Radboud Universiteit Nijmegen Nederlandse taalkunde
202 Liet, Prof.dr. Henk van der UvA Scandinavische taal- en letterkunde
203 Bie, Prof. Dr. Steven de Wageningen duurzaam gebruik biodiversiteit
204 Steen, Prof. Dr. Wim J. van der VU (emeritus) biologie en wijsbegeerte
205 Baas, Prof.Dr. Pieter Universiteit Leiden Systematische Plantkunde
206 Janssen, Prof.dr.ir. Albert Wageningen Universiteit Milieutechnologie
207 Wessel, em. Prof. dr. ir. M. Wageningen Tropische Plantenteelt
208 Kroon, Prof. dr. Hans de Radboud plantenecologie
209 Udo de Haes, em., Prof. dr. Helias Leiden Milieukunde
210 visser, Prof. dr. Rob Utrecht Antropologie
211 Pott, Prof. dr. Heleen Erasmus Universiteit Rotterdam filosofie
212 Brussaard, Prof. Dr. Lijbert Wageningen Universiteit Bodembiologie en Biologische Bodemkwaliteit
213 Drs Anneke Schulz RU Leiden Franse Taal en letterk.
214 Bakker, prof.dr.ir. Jaap WU Nematologie
215 Wiegant, Prof.dr. Victor Utrecht Psychoneuroendocrinologie
216 Kooten, Prof. dr Olaf van Wageningen Universiteit Tuinbouwketens
217 Harmsen, Prof. Dr. Rudolf Queen's University, Kingston, Cana Ecology
218 Renneboog, Prof. dr. Luc Tilburg financiele economie
219 Herman, Prof. dr. Peter Yerseke, KNAW ecologie
220 Norde, Prof. dr. ir. Willem Wageningen Bionanotechnologie
221 Stein, Prof. Dr. Ir. Alfred Twente Ruimtelijke Statistiek
222 Snoo, prof. dr. Geert de Universiteit Leiden Conservation Biology
223 Hoekstra, em. Prof.dr. Rolf Wageningen genetica
224 Loveren, Prof. dr. Henk van Maastricht Immunotoxicologie
225 Douven, Prof. dr Igor Leuven wijsbegeerte
226 Heeger, em. prof. dr Robert Utrecht ethiek
227 Kirschner, Prof. dr. Paul Open Universiteit Nederland Onderwijspsychologie
228 Baumans, Prof.em.dr. Vera Universiteit Utrecht/ Karolinska In Proefdierkunde
229 Mohren, prof.dr.ir. Frits Wageningen Universiteit Bosecologie en Bosbeheer
230 Hazewinkel, Prof. emeritus Dr Michiel wiskunde
231 Heeten, Prof. dr. Gerard den Universiteit van Amsterdam Geneeskunde, radiologie
232 Groothuis, Prof. Dr. Ton Rijksuniversiteit Groningen Gedragsbiologie
233 Joost, Prof. Dr.(emeritus) Theodoor Van Erasmus Universiteit Geneeskunde
234 Wessel, Prof. mr. Johannes TU Delft (em.) Waterbeheer
235 Heisterkamp, Prof. dr. Siem Rijks Universiteit Groningen Statistiek voor farmacogenetica
236 van Elsas, Prof. dr. ir. Jan Dirk Groningen Microbiele Ecologie
237 buisman, prof dr ir cees wageningen universiteit milieutechnologie
238 Binneveld, Prof.dr Hans Erasmus R'dam geschiedenis
239 Hoekstra, prof.dr.ir. Arjen Universiteit Twente waterbeheer
240 Zoeteman, Prof Dr Ir Kees Universitiet van Tilburg duurzaamheidsbeleid
241 Perez Salgado, Prof.dr. Paquita Open Universiteit natuur- en milieuwetenschappen
242 Hammer, emeritus prof.dr.ir. Dieter K. Techn. Univ. Eindhoven & Rijksuniv. Informatica
243 Schravendijk, Prof. Dr. Chris van Vrije Universiteit Brussel Biomedische Wetenschappen
244 Waals, Prof. (em.) Dr. Johannes Diderik van der Groningern Prehistorie
245 Baud, Prof. dr. Michiel Universiteit van Amsterdam Latijns-Amerika Studies
246 Haverkort, Prof. ir. Bertus University for Development Studies, Endogenous Development
247 Aerts, Prof. dr. Mieke Universiteit van Amsterdam Politieke geschiedenis van gender
248 Koen, Prof. Dr. Carla Universiteit van Tillburg Technology Management & Entrepreneurship
249 Martin, Prof. Dr. Xavier Universiteit van Tillburg International Management
250 van Knippenberg, Prof. Dr. Daan Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfskunde
251 Jong, em. prof. dr. Wilfried de Radboud, UvA biochemie; diersystematiek
252 Lenteren, Prof.dr. Joop C. van Wageningen Universiteit Entomologie
253 Beintema, Prof.dr. em. Jaap J. Groningen Biochemie
254 Menken, Prof. dr. Steph Universiteit van Amsterdam Evolutiebiologie
255 duintjer, 'prof'. dr otto Universiteit van Amsterdam wijsbegeerte
256 Taris, Prof.Dr Toon Universiteit Utrecht Psychologie
257 Slors, Prof. dr. Marc Radboud Universiteit Nijmegen Filosofie
258 Dijk, Prof. dr. Frank van Universiteit van Amsterdam, AMC Geneeskunde
259 Kokswijk, Prof.dr.ir. Jacob Van KU Leuven Mens-Machine interactie; duurzame ontwikkeling
260 Beentjes, dr. Hans Radboud Universiteit Nijmegen Communicatiewetenschap
261 Rott, Prof. dr. Hans Regensburg Wijsbegeerte
262 Taverne, Prof dr. Ed RUG Stadsstudies
263 Engelhard, Prof. dr. Iris Utrecht Klinische Psychologie
264 Zaaijer, prof.dr. Hans L. UvA medische microbiologie
265 van Urk, ir Anne TUDelft Civiele techniek
266 Steg, prof. dr. Linda Rijksuniversiteit Groningen Psychologie
267 Riessen, Prof.dr. Renée van Leiden christelijke filosofie
268 Daan, Prof. Dr. (emeritus) Niels UVA Aquatiscjhe Ecologie
269 Peletier, Prof.Dr. Reynier Groningen Sterrenkunde
270 Sıkora, Prof.dr. Karlè Wageningen Universiteit Ecoloog
271 Branje, Prof. dr. Susan UU Pedagogische wetenschappen